Taustaa kirjoitukset on koottu kirjoiksi, joihin voit tutustua klikkaamalla tästä.
Väheneekö viisaus?

Sanonnan "tieto on valtaa" on historia moneen kertaan osoittanut todeksi. Vallan käyttö on edellyttänyt tiedon taltiointia ja sen siirtämistä. Tämä vaati aikoinaan käyttökielen sisältämien käsitteiden muuttamista symboleiksi tai kirjainmerkeiksi. Käyttämämme aakkoskirjoitus on kreikkalaisten kehittämä ja on lähes 3000 vuotta vanhaa perua. Inkakansat ja Tiibetin alueella eläneet paimentolaiset kehittivät solmukirjoituksen. Siinä solmujen avulla muodostettiin nauhaan viesti. Tämä idea koki uuden tulemisen vuonna 1844 kun ensimmäinen virallinen viesti välitettiin sähköisen lennättimen välityksellä. Kysymys on Samuel Morsen keksinnöstä käyttää sähkömagneettia sähköisten sysäysten välittäjänä. Lähetettävät kirjainmerkit muodostettiin pisteistä ja viivoista (o o o - - - o o o = sos) - morseaakkosista.

150 vuodessa tiedon taltiointi ja tiedonsiirto on muuttunut monitasoiseksi kirjoitetun sanoman, kuvan ja äänen massakulttuuriksi. Maata kiertävät satelliitit toimivat tiedonsiirrossa siten, että tapahtumista tiedottaminen tavoittaa eri puolilla maailmaa tietokanavan äärellä olevat yhtä aikaa. Käsitteellä "tietoyhteiskunta" tarkoitetaankin niitä, jotka ovat mukana kansainvälisessä tiedonsiirrossa ja joilla on mahdollisuus käyttää mm. koko maailman kattavia internet-yhteyksiä. Tämä nopean ja tehokkaan teknologian kehittymisen taustalla on tiedon käsittelyn ja taltioinnin siirtyminen tietokoneisiin sähköisen digitaalitekniikan avulla. Se taas on heijaste paimenten käyttämästä solmukirjoituksesta ja morsemerkeistä. Kaikki tieto muutetaan lukuarvoiksi, jotka tallennetaan kahden - 0 ja 1 - koodin muotoon. Tieto pakataan äärimmäisen pieneen kokoon. Nykyisin käytössä olevalle kämmenen kokoiselle, ohuelle CD-levylle, voidaan tallentaa mm moniosaisen sanakirjan kaikki kirjat ohjeineen, suuren orkesterin illan konsertti tai laajakangaselokuva tulkattuna monelle kielelle.

kuva Vaikka ihmisen historiaan liittyvät löydöt antavat vakuuttavan näytön siitä, että ihmisillä on ollut käytössään valtavasti tietotaitoa ja osaamista, halutaan "tiede"- ja koulukirjojen välityksellä levittää näkemystä kehitysopin mukaisesta, eläimellisestä ja alkeellisesta menneisyydestämme. Tammen julkaisema COMBI-tietokirja vakuuttaa yllä olevan kuvan kera: "...Kielen syntyä on koetettu selvittä yhdistämällä se ilon tai tuskan tunteen aiheuttamiin äännähdyksiin ...myös matkiminen on voinut olla lähtökohtana äänteille, joita sitten on käytetty tietojen välittämiseen ("hau-hau-teoria").
 

 Tiedon käsittelystä älykkyyden mitta

Nykyaikaiset käsitteet kuten koodi, ohjelma ja informaatio yhdistetään älykkyyteen, teknologiaan ja tietotaitoon. Ymmärretään hyvin, että toimintaohjeeksi laadittu tieto eli informaatio ei synny itsestään eikä sattumalta vaan se on synnytettävä ja sen takana on äly. Tiedon käytön kolmikanta sisältää tiedon laatijan, tiedon välittäjän (taltiointi, siirto ja kopiointi) ja vastaanottajan, jolla on kyky tulkita sanoman sisältö. Uuden informaation synnyttäminen ja sen taltiointi edellyttävät nykytietämyksen mukaan älykkyyden lisäksi käytettävissä olevan teknologian hallintaa. Tiedon vastaanottaminen ja sanoman muuttaminen toiminnaksi edellyttävät lähettäjän käyttämän koodiston (kielen) tuntemista ja kykyä muuttaa se toiminnalliseksi reaktioiksi. Tiedon siirrossa ja sen kopioinnissa on tärkeää, että tieto välittyy alkuperäisen kaltaisena. Juuri tässä digitaalitekniikka on ollut avainasemassa. Se avulla estetään tehokkaasti tiedon siirrossa ja kopioinnissa tapahtuvat virheet ja epätäsmällisyydet.

Ylivoimainen tietopankki ja tiedonsiirtojärjestelmä

Rinnan tietotekniikan kehityksen kanssa ovat muihin elämän osa-alueisiin liittyvät tieteenalat edistyneet huimin askelin. Geeni- ja biotekniikan alalla tapahtui merkittävä murros v. 1953 kun tutkijat James Watson ja Francis Crick julkaisivat mallin elävän solun kromosomeissa sijaitsevien geenien rakenteesta (DNA). Osoittautui, että geenit sisältävät tiedot eliön perimästä eli eliön "kopiointiin" liittyvät rakennusohjeet ja eliön toimintaan liittyvät toimintaohjeet.

Koko informaatio on koottu kahteen rinnakkain olevaan juosteeseen (vrt. vetoketju), joka rakenteellisesti muodostuu neljästä eri emäksestä. Tämä vastaa neljän merkin digitaalista tallennusmenetelmää, joka on ylivoimaisesti tarkempi kuin nykytekniikassa käytössä olevan, nerokkaana pidetty 0 - 1 -järjestelmämme. DNA-kaksoiskierteinen koodinauha kiertyy pituusakselinsa ympärille äärettömän pieneen kokoon.

Ihmisen perimä, joka on taltioitu 23 kromosomipariiin eli DNA-tiedostoon, koostuu n. 60-115.000 geenistä, joissa on yhteensä n. 3 miljardia emäsparia. Tämä DNA-tietonauhan pituus on n. 2 metriä ja se on täydellisesti kopioituna kaikissa soluissa, joita aikuisessa ihmisessä arvioidaan olevan n. 100.000 x 1.000.000.000 kappaletta.

Jotta voisimme paremmin ymmärtää jokaisessa solussamme olevan tiedon määrän, otetaan vertailukohteeksi kirja, jossa emäkset olisivat kirjaimia. Geenit olisivat kirjan pääkappaleita ja kromosomit jakaisivat kirjan 23 lukuun. Ihmisen DNA-kirjan sivumäärä olisi sama kuin niitä olisi 800 Raamatussa.

Jos tutkijat selvittäisivät 200 emäsparia viikossa, 600 tutkijaa selvittäisi ihmisen koko emäsjärjestyksen 500 vuodessa. Vuonna 1989 aloitettiin kansainvälinen ihmisen perimän selvityshanke, jonka tavoite on selvittää ihmisen perimät vuoteen 2003 mennessä. Uusien tehokkaiden tietokoneiden avulla hanke on etuajassa. Se on jo selvinnyt, että 99,8% ihmisten perimän emäsjärjestyksestä on samanlaista ja loput 0,2% tekee meistä ulkoiselta- ja henkiseltä rakenteeltamme yksilöitä Emäsjärjestyksen selvittäminen on kuitenkin vain kirjan avaus. Emästen ryhmittely geeneiksi ja niiden merkityksen selvittäminen vienee aikaa arviolta n. 50 vuotta. Kuitenkin paljon jo tiedetään. Niin paljon, että geenimuutoksia osataan tehdä ja avattua tietoa käytetään jo sekä rodunjalostuksessa, maanviljelyn osaalueilla, uusien lääke- ja hormoniaineiden valmistuksessa että periytyvien sairauksien parantamisessa. Eri valtioiden välisissä neuvotteluissa pyritään siiten, että ihmisen perimään liittyvät tiedot ovat yhteistä omaisuutta eikä kukaan saisi selvitetyille tiedoille patenttisuojaa.

kuva Yksilön kehitys alkaa kun munasolu hedelmöittyy. Solut lisääntyvät jakautumalla siten, että kaikki kahdentuvassa solussa oleva tieto (DNA)kopioituu uuteen soluun. Geeneissä olevan ohjelman mukaan esimerkiksi ihmislapsi kehittyy 9 kk:n aikana niin pitkälle, että se tulee vanhempiensa hoivassa toimeen ilman kohdun suojaa. Kasvu jatkuu ja elimistön eri osat erikoistuvat siten, että 25-30 vuotiaana ihminen on kokonaan "valmis". Kasvamisen aikana jokainen solu ottaa kohdalleen ohjelmoidun tehtävän ja muodostaa tietyn solutyypin tai, erikoistuu muodostamaan entsyymejä, jotka pilkkovat ravinnon proteiineja pieniksi osiksi tai rakentavat niistä moninaisia uusia proteiineja esim. silmän, luuston, verenkierron, hermoston, hiuksen jne. kehon omaan käyttöön eri osien rakennusaineiksi jne. Ihmisruumiissa valmistuu solujen toimesta tuhansia erilaisia proteiineja, joista kehomme kokonaisuudessaan rakentuu ja jotka entsyymeinä säätelevät sen toiminnan kaikkineen ensimmäisen solun jakaantumisesta lähtien koko elämän ajaksi. DNA-tiedostoon on ohjelmoitu myös ihmisen solujen uusiutumiskerrat eli solujen vanheneminen ja tämän kautta myös koko kehon toiminnan lakkaaminen eli elämän loppuminen. Tutkijat ihmettelevät, miten DNA-tiedosto pystyy ohjelmoimaan solujen tuotannon siten, että solu ja soluryhmät valmistavat aina oikeaa tuotetta muodostaessaan kokonaisen ihmisen toimintoineen, taipumuksineen ja sairauksineen. Tässä ihminen on todella kohdannut rajallisuutensa suuren viisauden äärellä.
 

Yhteiset rakennuspalikat

Geenitutkimusten edetessä on käynyt selville, että kaikkien eliöiden, sekä kasvien että eläimien, solujen kemiallinen koostumus on käytännöllisesti katsoen samanlainen. Yli 95% solun rakenteista koostuu hapesta, hiilestä, vedystä ja typestä. Myös solun sisäiset reaktiot, jotka tuottavat solun rakennusaineita, ovat kaikissa soluissa lähes samat.

Kun informaatiotekniikan kannalta katsotaan DNA -rakennetta, voidaan todeta, että solussa oleva koodikieli, rakennusohjeet, rakennusaineet (20 optisesti samalla tavalla reagoivaa aminohappoa) sekä tiedon taltiointi- ja kopiointimenetelmät ovat kaikissa elävissä eliöissä yhtenevät. Eliöstä riippuen tiedon määrä vaihtelee ja rakennusohjeet ovat kullekin eliölle ominaiset. Johtopäätöksenä voidaan pitää, että kaiken elämän suunnittelijalla, Luojalla, on ylivertainen tietotaito hallussaan.

Kehitysopin kannattajat soveltavat kuitenkin jo 1850-luvulla omaksuttua kantaa, että kehitys, siis valtava DNA-tiedostokin, on sattuman, mutaatioiden (geenivirheiden) ja luonnonvalinnan aikaansaamaa. He eivät välitä solubiologien ilmoituksesta, että solun muodostuminen, toimintatapa ja sen sisäiset reaktiot eivät ole voineet kehittyä asteittain kehitysopin edellyttämällä tavalla. Suomalainen biologi Juha Valste julistaa Suomen Kuvalehdessä (22.6.2000), että kaikki on sattuman kauppaa. Hänen mielestään: "Evoluutio ei tarvitse jumalaa, mutta monet ihmiset tarvitsevat. Ihminen loi Jumalan omaksi kuvakseen". Tässä tapauksessa voidaan tämän artikkelin alussa mainittuun tiedon vallasta ajatukseen lisätä usein kuultu hokema: "Nykyään tieto lisääntyy mutta viisaus vähenee".

Muualla tiedemiehet ovat ryhmittymässä ID-käsitteen (Intelligent Designer, älykäs suunnittelija) taakse. Heille on selvinnyt, että elämän monimuotoisuus, jokaiseen soluun sisältyvän valtavan tiedon määrä ja sen rakenteellinen nerokkuus eivät voi olla sokean sattuman aikaansaannosta. Tutkijat toteavat olevansa vasta aivan alussa selvittäessään sitä suunnatonta tietomäärää, jota on tarvittu monimuotoisen, hienojakoisesti toimivan ekojärjestelmän ja sen miljoonien eri lajien aikaansaamiseksi - puhumattakaan atomimaailman tai maailmaamme ympäröivän maailmankaikkeuden hallinnasta.

"Sillä sinä olet luonut minun munaskuuni, sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa. Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti; ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen minun sieluni kyllä tietää. Minun luuni eivät olleet sinulta salatut, kun minut salassa valmistettiin, kun minut taiten tehtiin maan syvyyksissä. Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennenkuin ainoakaan niistä oli tullut." Ps 139: 13-16


KP