Taustaa kirjoitukset on koottu kirjoiksi, joihin voit tutustua klikkaamalla tästä.
Kehitysopista käenpoikanen
Kehitysopin opetus tieteenä USA:n kouluissa kohtaa voimakasta vastustusta.

"Olen opettanut lapsilleni, että Raamattu on erehtymätöntä Jumalan sanaa. Kun valtion ylläpitämässä koulussa tuodaan esiin kehitysoppi, se tekee minusta epäluotettavan lasteni silmissä. Jos ateistisen kasvatuksen saaneelle lapselle ei saa iskostaa kristittyjen aatteita, ei kehitysoppiteorian varjolla kukaan saa iskostaa lapselleni Raamatunvastaisia oppeja."1

Tämä huolestuneen isän oikeudessa v. 1985 antama lausunto kuvaa hyvin sitä asetelmaa, joka syntyi USA:ssa vuoden 1925 ns. "Apinaoikeudenkäynnin" jälkeen. Mainittu, koko maailmaa kuohuttanut oikeudenkäynti avasi ovet kehitysopin opettamiselle kaikissa verovaroin ylläpidetyissä kouluissa. Tässä oikeudenkäynnissä käytetyt asiatodisteet todettiin myöhemmin epäpäteviksi, mutta ne painettiin kaikessa hiljaisuudessa unholaan.(katso Luterilainen 10/1999) Kehitysopin kannattajien käyttöön saatiin yhteiskunnan ylläpitämä koulutusjärjestelmä. Kaikki tajusivat sen, että kun kehitysoppi, elämän synnyn ja kehityksen tieteellisenä taustateoriana, kytkettiin pakollisena oppiaineena kouluohjelmiin, vahvistui sen asema joka sukupolven myötä ilman, että mikä tahansa muu näkemys saattoi häiritä sen menestystä. Tri R Gentry 2 totesi (v. 1986), että Apinaoikeuden käynnistä lähtien amerikkalaisiin iskostettiin näkemys, että vain kehitysoppi edustaa tieteellistä totuutta. Seurauksena tästä oli se, että ne tiedemiehet, joka tunnustautuivat luomisoppiin uskoviksi, joutuivat työyhteisöissään epäilyksen alaiseksi. Heiltä pyrittiin sulkemaan aikaa myöten myös mahdollisuudet julkaista yleisissä tiedotusvälineissä ja tiedejulkaisuissa luomisoppia tukevia artikkeleita. Eri osavaltioiden koulujen opetusohjelmien laadinnassa syntyi joko tai -asetelmia. Kehitysopin kannattajat halusivat uskonnon opetuksen pois opetusohjelmista. Näin kehitysoppi saisi yksinoikeuden hallita kouluissa. Kehitysopista kasvoi käenpoikanen, joka työnsi pesästä ulos muut poikaset.

Korkein oikeus puuttui opetusohjelmaan

USA:n korkein oikeus teki päätöksen v 1947 3, että uskonnon opetus ei kuulu valtion kouluihin. Päätöksen tausta-ajatuksena oli se, että valtion ja uskonnon täydellinen erottaminen toisistaan on kaikille osapuolille hyväksi. Kehitysoppia ei katsottu uskonnoksi vaan tieteelliseksi teoriaksi. Siksi se sai jäädä koulujen opetusohjelmaan niin, että sen sisällön osaaminen kuului oppivelvollisuuteen.

Ne, jotka tiesivät, että kehitysoppi on vain ateistinen (Jumalan olemassaolon kieltävä) filosofia, halusivat että luomisoppi otetaan kouluihin samoin perustein kuin millä kehitysoppi oli sinne hyväksytty. Kehitysopin tiedettiin olevan perustana mm. buddhalaisuudessa, hindulaisuudessa sekä unitaarien uskomuksissa sekä kommunismissa. Toisena vaihtoehtona vaadittiin, että kehitysopin opetus tuli kieltää ateistisena filosofiana samoin perustein kuin luomisoppikin oli kielletty uskonnollisena filosofiana.

V. 1960 USA:n korkein oikeus teki kuitenkin päätöksen, että kehitysopin opettamista ei voida valtion tukemissa kouluissa kieltää. Luomistiede katsottiin uskonnoksi, vaikka se voitaisiin todistaa tieteellisin menetelmin.

Vielä v. 1971 USA:n korkein oikeus vahvisti aikaisemmat päätöksensä. 4 Sen mukaan perustuslaillisen suojan saavat vain ne opetusohjelmat, joilla on maallinen tavoite, joilla ei ole uskontoa edistävää eikä syrjivää vaikutusta ja jotka eivät sekoita valtiota ja uskontoa keskenään. Tämä vahvisti edelleen sen, että verovaroin ylläpidettävissä kouluissa ei saa opettaa mitään uskontoa tai filosofiaa, joka loukkaa tai edistää jotain toista uskontoa. Kehitysoppi jätettiin edelleen opetusohjelmaan, koska sen aseman katsottiin olevan merkittävä elämän synnyn ja kehityksen tieteellisenä selityksenä.

Samat vaatimukset kaikille uskonnoille

Luomisopin kannattajat vaativat nyt, että jos kehitysopin kannattajat halusivat opettaa ateistisia uskomuksiaan lapsille, tulisi heidän perustaa omat koulunsa tätä tarkoitusta varten. Yleisen oikeustajun vastaiseksi katsottiin se, että yhteisillä verovaroilla kannatetaan opetusta, jolla kumotaan kotona saatu uskonnollinen kasvatus.

Viimeisenä yrityksenä luomisopin kannattajat toivat oppinsa kouluihin tieteellisenä teoriana ns. luomistieteenä. V. 1981 Arkansasin osavaltiossa ko. asiaa käsitelleessä oikeudenkäynnissä antoi lausunnon mm. tunnettu ateisti ja kehitysopin voimahahmo prof. Stephen Gould. Hänen mukaansa "Kehitysoppi on yhtä totta kuin omenoiden putoaminen puista". Lausunnollaan hän nosti kehitysopin tieteellisenä teoriana samalle tasolle kuin on laki painovoimasta. Mitään tieteellistä todistetta hän ei kuitenkaan pystynyt kehitysopin tueksi esittämään. Luomistieteen opettaminen kouluissa kiellettiin uskontona Arkansasissa v. 1996. Kehitysopin opettamista ei kielletty.

Vaikka vuoteen 1999 mennessä jotkut osavaltiot olivat tehneet päätöksiä, joilla rajoitetaan kehitysopin opettamista, tuli Kansasin osavaltion elokuinen päätös - poistaa kehitysoppi opetussuunnitelmista ja lopputenteistä - yllätyksenä. Kieltävään päätökseen liittyvät perustelut olivat tieteellisesti vankat, esim.: Kehitysopin tärkeimpään väittämään - eliöstön asteittaiseen kehittymiseen - ei ole löytynyt fossiiliaineistosta tukea. Elämän syntyyn ja lajien kehittymiseen ei ole pystytty esittämään minkäänlaista tieteellistä näyttöä. Solun sisäistä toimintaa valottavat tutkimukset eivät anna mahdollisuutta sille, että solun monimutkaiset rakenteet ja sen sisällä tapahtuvat kemialliset reaktiot olisivat voineet syntyä hitaan tai asteittaisen kehityksen tietä.

Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa 13.8.99 kerrottiin Kansasin koululautakunnan päätöksestä, jolla kehitysoppi poistettiin opetusohjelmasta. Kirjoituksessa tulivat esille mm.: "..voitto vanhoillisuskovaisille... ääriuskovaiset jatkavat taisteluaan..." Lehti ei tuonut lukijoiden tietoon päätöksen perusteluja. Ne olisivat osoittaneet, että kehitysoppi ei ole tiedettä vaan lähinnä ateistinen usko sekä taustafilosofia niille, jotka siihen uskovat. Kehitysopin kannattajille totuus on se, joka tietyllä hetkellä tuntuu parhaiten palvelevan heidän omia etujaan. (Vertaa Lenin/kommunistit)
 

Opiskelu ja elämänasenne

Kuinka opiskelu vaikuttaa ihmisten henkilökohtaiseen uskoon? Tätä on tutkittu järjestelmällisesti vasta n. 30 vuoden ajan. Viimeisimmät USA:ssa julkaistut tilastot antavat kysymykseen selkeän vastauksen. Koulujen opetus jää vaikuttamaan loppuelämäksi. Mielenkiintoista on nähdä se ero, joka saadaan kun vertaillaan eri maissa saatuja tuloksia kysymykseen Raamatun uskottavuudesta.


Koulutuksen vaikutus elämänkatsomuksen pohjana olevaan uskoon USA:ssa
 

Elämänkatsomukseen liittyvä usko USA:ssa 1999
 

Suomen kouluissa mm. fysiikan ja biologian oppikirjoissa selostetaan laajasti sanoin ja kuvin, tieteellisenä totuutena, maailman ja elämän satojen miljoonien vuosien aikana tapahtunutta kehittymistä. Biologisen evoluution aikataulusta opetetaan mm.: "Kemiallinen evoluutio kesti ehkä puoli miljardia vuotta, kehitys alkeistumallisista aitotumallisiksi soluiksi yli kaksi miljardia vuotta. Ensimmäiset monisoluiset eliöt ilmestyivät yli puoli miljardia vuotta myöhemmin, ja ihmisen kehitykseen meni aikaa vielä noin 700-800 miljoonaa vuotta." Mm. yllä olevalla kuvalla kerrotaan elämän keskiajasta. "Matelijat kehittyivät useiksi alaluokisi ja lahkoiksi elämän vanhan ajan lopussa. Elämän keskiajan monista matelijaryhmistä ovat jäljellä enää kilpikonnat, liskot, käärmeet, krokotiilit ja yksi alku-matelijalaji. Matelijoista kehittyivät myös nisäkkäät ja linnut." Opiskelijat eivät voi tietää, että oppikirjojen evoluutiosta kertovat tekstit ovat vain mielikuvitukseen perustuvia tarinoita, joilla ei ole tieteellistä pohjaa.
(Kuva ja tekstit: Lukion biologia/kurssi 3-WSOY 1993)
 

Kehitysopin asema Suomen kouluissa

13.8.1999 Yleisradiossa Eija Stark haastatteli Helsingin Yliopiston edustajaa Eeva Martikaista Kansasin kehitysoppia koskevan päätöksen johdosta. Haastateltava katsoi mm., että USA:ssa uskonnolliset liikkeet ja uskontojen vahva yhteiskunnallinen asema on syynä siihen, että järjen tieto ohitetaan. Hänen mukaansa taustalla on Lutherin oppien vaikutus ja ns. fundamentalistien tavoite katkaista tieteen ja uskonnon välinen keskusteluyhteys. Toinen haastateltava, espoolainen opettaja Mervi Skyttä totesi, että Suomessa ei ole mahdollisuutta jättää kehitysopin opettamista koulun ulkopuolelle. Sen opettaminen kuuluu opetussuunnitelmaan. Oppilaiden tulee osata kuvata evoluution kulku.

Lukion opetuksen tavoiteohjelmasta esimerkki Valkeakosken alueelta vuodelta 1998.

Biologia - B1 (Pakollinen) oppilaan tulee ymmärtää: "mitä tarkoitetaan evoluutiolla, ja miten esim. eliöiden rakenne ja luonnon tasapaino voidaan ymmärtää evoluution tuloksena.." B2 (Pakollinen) "...tavoitteena on, että oppilas ymmärtää miten evoluutio tapahtuu ja miten sen tuloksena nykyiset eliöryhmät ovat syntyneet.." "Sisältö: Evoluutio: evoluution todisteet, kehitysopin teoriat, lajien ja elämän synty, kasvien ja eläinten kehitys, ihmisen evoluutio ja kulttuurievoluutio. Etologia: Eläinten käyttäytymisen evoluutiota, synnynnäinen ja opittu käyttäytyminen."

Suomessa kehitysoppia opetetaan kouluissa tieteellisenä totuutena. Tämä takaa sen, että jokainen lukion läpäissyt on saanut perusteellisen ateistisen koulutuksen, jonka perimmäisenä tarkoituksena on mitätöidä mahdollisesti kotona annettu kristillinen kasvatus.

"Uskollinen todistaja on hengen pelastaja, mutta joka valheita puhuu, on petosta täynnä."
Sananl. 14:25


KP