Taustaa kirjoitukset on koottu kirjoiksi, joihin voit tutustua klikkaamalla tästä.
Aikamme ilmiöitä

Istuessaan Öljymäellä opetuslas-tensa kanssa Jeesus kertoi millaiseksi maailma muuttuu lopun lähestyessä. (Matt. 24) Hän toi esiin mm. seuraavia merkkejä: "Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista... sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin... Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus."

Paavali kertoi Tiitukselle niistä, jotka hylkäävät Raamatun ilmoituksen: " ...mutta saastaisille ja uskottomille ei mikään ole puhdasta, vaan heidän sekä mielensä että omatuntonsa on saastainen. He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he hänet kieltävät, sillä he ovat inhottavia ja tottelemattomia ja kaikkiin hyviin tekoihin kelvottomia."

Nämä molemmat esimerkit kuvaavat aikamme ilmiöitä. Voimakkaat hyökkäykset Raamatun ilmoitusta vastaan jatkuvasti voimistuvat. Etenkin kaikki se, mikä liittyy maailman luomiseen ja ihmisen alkuperään, pyritään kiistämään. Tilalle tuodaan mm. tieteen nimissä erilaisia todistuksia, joilla kielletään Jumalan olemassaolo. Omaan paremmuuteen vedoten vaaditaan vapauksia ja oikeuksia, joilla hylätään kristilliseen elämään ja lähimmäisen rakkauteen liittyvät ohjeet ja käskyt. Erityisenä hyökkäyksen kohteena ovat olleet avioliitto, perhe ja lasten kristillinen kasvatus.

Oikeus elämiseen

Kehitysopin tuomat vahvemman oikeuteen perustuvat uskomukset ovat levittäytyneet kaikille elämän aloille. Eläimet asetetaan kehitysjärjestykseen, joiden joukkoon myös ihminen luetaan. Ihmisrodut lajitellaan toisiinsa nähden eri arvoisiin asemiin. Taistelu ja riita alkaa siitä, mikä rotu on enemmän oikeutettu kuin toinen. Tämä on aiheuttanut jatkuvaa vihaa ja katkeruutta, jonka tuloksena vuosittain tapetaan miljoonia ihmisiä - yksilöitä, perheitä, kyliä ja kansoja. Monet uudet uskonnolliset ryhmittymät ovat riistäytyneet lain ja yhteiskuntaelämän ulkopuolelle ja noudattavat usein epäinhimillisiä menojaan ihmishengistä välittämättä.

Mies vai nainen

Eriarvoisuus miehen ja naisen välillä on myös tuotu evoluutiouskonnon oheistuotteena riidan ja vihan aiheuttajaksi. Kehitysopin mukaan suvullinen lisääntyminen on vahinko, joka ennemmin tai myöhemmin häviää eliökun-nassa. Mies on tämän näkemyksen mukaan tulevaisuudessa tarpeeton, sillä "jos yksilöt pyrkivät mahdollisimman suureen geneettiseen edustukseen tulevissa sukupolvissa, niiden ei kannata lisääntyä seksuaalisesti."1 Helsingin sanomat julisti "Nainen on perusmuoto ja mies erilaistumisen tuote."2 Nature-lehdessä ihmettelee R. Redfield uroksen tarpeellisuutta ja kysyy: "miksi suotta sotkea jälkeläisten tuottamiseen urokselta saatuja vieraita geenejä, jos omillakin geeneillä pärjää."3 New York Times-lehden tiedetoimittaja Natalie Anger laskee, että uroksista on naaraille hyötyä vasta sitten, jos siittiöissä ilmenee mutaatioita (geenivirheitä) paljon useammin kuin munasoluissa.4 Tämä näkemys perustuu kehitysopin perusajatukseen, että sattuma ja mutaatiot ituradassa (sukusoluissa) ovat evoluution tärkeimmät voimavarat eliöstön taistelussa aina vain ylöspäin kehitysketjussa.

kuvaTieteen kuvalehti julistaa: "Miehetkin ovat kehittyneet tytöistä. Kaikki alkiot ovat tyttöjä kahdeksannelle viikolle asti".5 Suomen Kuvalehti ottaa edellisestä artikkelista asian ja lähes sivun kokoisen syntymättömän tyttölapsen kuvan päälle otsikoi: "Pojat, me olimme tyttöjä" ja jatkaa: "Näinä mies- ja naiskeskustelun kiivaina aikoina on kenties paikallaan muistuttaa muutama perusasia, esimeriksi se, että... kaikki ihmisalkiot ovat tyttöjä."6 Todellisen tieteen kanssa näillä väitteillä ei ole tekemistä. Jokaisessa hedelmöityneessä solussa on alusta lähtien ne kromosomit, jotka määräävät sukupuolen. Vaikka mikroskoopissa 5-6 mm:n kokoiset ihmisalkiot näyttävätkin sukupuolesta riippumatta saman näköisiltä, on jokaisen solun sisällä oleva ohjelmallinen ero sama mikä on erona myöhemmin aikuiseksi kehittyneen naisen ja miehen välillä.

Taistelutilanne

Mihin pyrkivät ne, jotka haluavat taistelutilanteen myös sukupuolten välille? Eikö heille riitä, että kaikkialla kiihotetaan ihmisiä riitaan ja väkivaltaan? Riitarajat on jo vedetty poliittisten ryhmien, yhteiskuntaluokkien, tuloluokkien, koulutustasojen, muodin jopa harrastustenkin välille.

kuva Lukion Uuden Biologian oppikirja n:o 1 (WSOY/1982) kuvia ja tekstiä:

Yläkuva/Ihmiselläkin on mahtailu- ja alistumisasentoja...

Alakuva/Reesusapinoiden asema laumansa nokkimisjärjestyksessä kuvastuu niiden asennoissa...

"Lasten aggressiivisuutta tutkittaessa on todettu, että ryhmän leikkipaikalle tulleiden vieraiden lasten kimppuun usein hyökätään. Lisäksi eri tavalla esiintyvä tai erilaiselta näyttävä ryhmä joutuu helposti lasten huökkäyksen kohteeksi... Sekä eläimillä että ihmisellä on synnynnäinen taipumus aggressiiviseen käyttäytymiseen. Jopa eräät hormonit vaikuttavat aggressiivisuutta lisäävästi...

kuvaIhmisen vihan tunteita ei voitane mielenterveyttä vahingoittamatta kokonaan tukahduttaa, mutta niitä voidaan suunnata vaarattomiin uomiin... Aggressiivisuutta enemmän ihminen, kuten muutkin laumoina elävät lajit, joka tapauksessa tuntee tarvetta solmia ystävällisiä suhteita lajitovereihin."

Lapset koulutetaan yhteiskunnan toimesta hyväksymään näkemys, että olemme laumaeläimiä ja että luonnollinen käyttäytymisemme tulee olla sen mukaista.
 


Jeesuksen ennustuksen mukaan lopun aikana viha ja laittomuus pääsee vallalle. Kehitysopin mukaan tämä on normaali tilanne lajien välisessä taistelussa. Voimakkaimmat vievät - tämän ateistisen uskonnon mukaan - kehitystä eteenpäin ja siksi heikomman sekä henkinen että fyysinen tuhoaminen on sallittua - jopa toivottavaa. Kehitysopin mukaan taistelu on siis käytävä myös sukupuolten välillä. Muuten ennusteet turhanpäiväisen suvullisen lisääntymisen häviämisestä ei toteudu. Kehitysoppiin uskovien onkin kannatettava kaikkea sitä, mikä rikkoo luomisjärjestystä sekä miehelle ja naiselle luomisen yhteydessä määriteltyä tehtävää ja asemaa.

Jumalan edessä samanarvoisia

Luomisjärjestyksen mukaan miehen ja naisen välillä ei ole eriarvoisuutta. Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät." (1Moos.1:26,27) Paavali kirjoittaa: "Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva" (1 Tim. 2:13) ja "Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa." (Gal. 3:28) Se, että mies ja nainen on luotu täyttämään elämänsä aikana eri tehtäviä luomisjärjestyksen mukaan, ei tee heistä eriarvoisia. Uskossa Kristukseen he ovat valkeuden lapsia, jotka elävät osana Jumalan perhekuntaa, jossa elämisen ohjeet otetaan ylhäältä. Paavali kehottaakin jokaista: "älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä." (Room. 12:2)

Uskovien tulee olla esimerkkeinä ja taistella maailman ateistisia virtauksia vastaan."Te olette maailman valkeus... Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on taivaissa." (Matt. 5: 14,16)


KP

1) Miten elämä kehittyy/Otava 1985/s252
2) HS 10.1.88,
3) Nature 12.5.94
4) HS 28.5.94,
5) Tieteen kuvalehti 3/96
6) Suomen Kuvalehti 12/96